หน้าหลัก |  สนทนา พ่อ แม่ ลูก |  เล่าเรื่องสมัยเรียนอนุบาล |  ติดต่อลงโฆษณา |  ติดต่อ Anubarn.com  
ประเภท
ถนน
จังหวัด
 
 
 
 
 

 

แนวคิดการสอนแบบ วอลดอร์ฟ 

หัวใจสําคัญของการศึกษาแบบวอลดอร์ฟคือ ความเชื่อมั่นว่าคุณค่าอันลึกลํ้าที่สุดและเป็นสากล ที่สุดของมนุษย์จะเกิดขึ้น ได้ก็ต่อเมื่อการศึกษานํามา ซึ่งความสมดุลระหว่าง ควาสามารถในการคิด รู้สึกและพลังเจตจํานง ซึ่งดํารงอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนหรืออีกนัยหนึ่งก็คือการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ มุ่งหวังจะพัฒนามนุษย์ให้เป็น

  • ผู้ซึ่งมีความคิดแยบคาย สดใส มีพลัง และสร้างสรรค์
  • ผู้ซึ่งมีความรู้สึกในใจเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา กล้าหาญ ศรัทธาต่อชีวิต และมีจิตใจใฝ่รู้
  • ผู้มีพลังเจตจํานง แน่วแน่สามารถบรรลุภารกิจแห่งชีวิตที่ตนเองเป็นผู้เลือกสรร

         สําหรับโรงเรียนวอลดอร์ฟแล้วความสําเร็จของการศึกษาไม่อาจวัดได้เพียงจากการดูว่านักเรียนรู้ และทําอะไรได้บ้าง แต่ที่สําคัญยิ่งไปกว่าก็คือ เขาเหล่านั้นเติบใหญ่ไปเป็นมนุษย์เช่นไร

         การศึกษาแบบวอลดอร์ฟมุ่งหมายที่จะดึงศักยภาพซึ่งแฝงเร้นอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนให้แสดงออกมา ไม่ใช้มุ่งจะนําข้อมูลความรู้จากภายนอกใส่เข้าไปในเด็กเพื่อการผลิตซํ้า โดยนัยนี้จึงเอื้ออํานวยให้อนุชน ทั้งหลายค้นพบพลัง ความกระตือรือร้น และปัญญาที่ตนเองมีอยู่เพื่อนํามาซึ่งคุณภาพสูงสุดของตัวเขาเอง

         การศึกษาแบบวอลดอร์ฟให้ความสําคัญกับวัยเด็ก ด้วยเห็นว่าวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของความ เป็นมนุษย ์ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องก้าวผ่านและควรจะได้รับ การเรียนรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะทําให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ดังคํากล่าวของดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์ที่ว่า

 

"วิริยะภาพสูงสุดของเราจะต้องเป็นไปเพื่อพัฒนามนุษย์ผู้เป็นอิสระทางปัญญา สามารถกําหนดเป้าหมายและทิศทางของชีวิตได้ด้วยตนเอง "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อ Anubarn.com
โทร.081-343-2101 อีเมล์: info@anubarn.com

Copyright 2006 by Anubarn.com