หน้าหลัก |  สนทนา พ่อ แม่ ลูก |  เล่าเรื่องสมัยเรียนอนุบาล |  ติดต่อลงโฆษณา |  ติดต่อ Anubarn.com  
 
 
ประเภท
ถนน
จังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลทองพูน
x
ประเภท
อนุบาล ,Nursery
ที่ตั้งโรงเรียน
เลขที่ 75   ซอยบางเวก 104 จรัญ 13   จรัญสนิทวงศ์   คลองขวาง   ภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร
0-2410-2063-4,0-2865-0623,081-936-2619
เบอร์แฟ็กซ์
0-2865-0623
อีเมลล์
tongpoon59@yohoo.com
เว็บไซด์
http://www.thongpoonschool.com/
 
ความเป็นมา

TPS

Thongpoon Pre-International School

โรงเรียน 3 ภาษา

เตรียมอนุบาล-อนุบาล3

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติทุกวัน

สร้างความรู้สู่สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

"WORLD CLASS COMPETTITIVE STUDENTS WHILE PRESERVING THAI CULTURE"

ด้วยความรักและด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทยจึงทำให้โรงเรียนทองพูน(TPS) ได้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 20 ปี ที่ก้าวล้ำนำหน้าพิถีพิถันในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยคำนึงถึงสภาพความป็นจริงของสังคมจึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก มาผสมผสานเนื้อหาการสอนแนวเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนารอบด้าน โดยใช้เทคนิคการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วและแม่นยำ โดยใช้กิจกรรมต่างๆ ที่จะกระตุ้นความสนใจของเด็กๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ นิทาน เพลง มัลติมีเดีย เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน และรักการเรียนในที่สุด

โรงเรียนทองพูน (TPS) สร้างขึ้นภายใต้พื้นฐานการดูแลเอาใจใส่ที่ดีที่สุด โดยมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่จะก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ช่วงปฐมวัย เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กๆ มีการจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ภายใต้แนวคิด “สร้างความรู้สู่สากล บนพื้นฐาน ของความเป็นไทย” เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (Asian Community)


โรงเรียนทองพูน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 75 ซอยบางเวก 104 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10190 สนับสนุน โดยการบริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน โรงเรียนทองพูน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาลปีที่ 1-3 โดยมี นายชิตวร ลีละผลิน เป็นผู้อำนวยการ

คำขวัญ
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสารวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คติพจน์
วิริเยน ทุก ขมจ เจติ
คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ปรัชญา
สร้างความรู้ สู่สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
World class competitive student while preserving Thai culture.

อักษรย่อโรงเรียน
ทพน.

สีประจำโรงเรียน
สีม่วง หมายถึง องค์ความรู้ที่มีค่า
สีทอง หมายถึง คุณค่าของการศึกษา

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
ลูกโลก หมายถึง ความเป็นสากล มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ทันโลก ทันเหตุการณ์
แกนล่าง แกนบน หมายถึง แก่นแท้ของความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นบุนนาค

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน


วิสัยทัศน์
เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผู้เรียนมีพัฒนาการตามวันทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อันเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนาธรรมไทย
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้แก่ผู้เรียน
สร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน
จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย

ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมกับวัยและตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานศึกษา
ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรมไทย
บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมให้การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์

โรงเรียนดีทันสมัย สร้างวิสัยทัศน์ครู

ก้าวสู่วิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา

ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรและแนวการสอน

หลักสูตรเตรียมอนุบาล

เนื่องจากทางโรงเรียนเน้นเรื่องวางพื้นฐานที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหนูๆ ที่จะขึ้นชั้นอนุบาล 1 ซึ่งดูแลโดยคุณครูที่มีประสบการณ์ด้านการสอนโดยตรง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะอาด อากาศปลอดโปร่ง และสถานที่ๆปลอดภัย

เนื่องจากทางโรงเรียนเน้นเรื่องปูพื้นฐานที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหนูๆที่จะขึ้นชั้นอนุบาล 1 ทางเราจึงมีคุณครูประจำชั้นที่มีประสบการณ์ด้านการสอนมาเป็นเวลานาน ละมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเลี้ยงเด็กเล็กโดยตรง ดังนั้นเด็กของเราจะอยู่ภายใต้การดูแลที่อบอุ่น และสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดโปร่ง และปลอดภัย

*นักเรียนจะมีการพัฒนาการที่เร็วมากเนื่องจากเด็กๆจะได้ทำกิจกรรมกับพี่ๆอนุบาลจึงมีส่วนกระตุ้นทางด้านพัฒนาการอย่างเร็วมาก เเละเป็นวิธีซึมซับที่ได้ผลมากอีกทาง*

การเลี้ยงดูจะเเบ่งเป็นช่วงๆ

ช่วงเรียน จะเน้นการเรียนเเบบ Play and Learn ซึ้อจะทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกมีความสุขกับการเรียน "ความสุข"เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะค่อยๆซึมซับอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ช่วงกิจกรรมเสริมพัฒนาการ จะเป็นกิจกรรมที่จะเสิมทักษะทางด้านสายตา กล้ามเนื้อมือ เเละประสาทสัมผัสต่างๆของเด็ก เช่น การปั้นเเป้งโด การระบายสีเเบบง่ายๆ การปั้มนิ้วมือ นิ้วเท้าของตัวเอง
การเลือกสีแปะการดาษทำงานประดิษฐ์
วิชาภาษาอังกฤษ
บอกชื่อตนเอง

Colour
ฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยการปั้นแป้งโด
เชาว์ภาษาอังกฤษ (โยงเส้นจับคู่)
ฝึกการสังเกตความเหมือนความต่าง
ฝึกการประสานสัมพันธ์มือ – ตา
ฝึกฟังคำสั่งและปฏิบัติตน
วิชาคณิตศาสตร์

อ่านออกเสียง 1 - 10 อารบิค
รู้จักตัวเลข 1 – 10
เชาว์คณิตศาสตร์
วิชาภาษาไทย

อ่านออกเสียง ก – ฮ
ฟังนิทานและตอบคำถามต่างๆ
โยงเส้นจับคู่พยัญชนะที่เหมือนกัน
เชาว์ภาษาไทย
*การเรียนเเละกิจกรรมต่างๆจะส่งเสริมเเละพัฒนาการการซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีเยี่ยมสำหรับชั้นอนุบาล 1,โรงเรียนได้มีการเน้นการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้กับน้องๆทุกวัน*

หลักสูตรอนุบาล

เด็กได้เรียนรู้ผ่านขั้นตอนการปฏิบัติบันทึกข้อมูล สังเกต วิเคราะห์ และสรุปองค์รวมความรู้ด้วยตนเอง โดนเน้นการเรียนรู้การสอนแบบโครงงาน Project Approach เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการเพิ่มความชำนาญในทักษะความสามารถความถนัดของเด็ก ส่งเสริมกิจกรรมการตัดสินใจและการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมตัวสู่ระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ

หนูชอบพูดภาษาอังกฤษ

ด้วยวิธีการสอนหลักสูตร Intensive English โดยเน้นระบบ Play and Learn จึงทำให้ลูกน้อยของท่าน รักและกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ โดยคุณครูชาวต่าวชาติ เพื่อให้เด็กได้ฝึกการสนทนา และคุณครูคนไทยเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ Basic Grammar อย่างถูกต้องควบคู่กันไป ทางโรงเรียนได้เพิ่มโปรแกรม Fun Math (เรียนเสริมเลขเป็นภาษาอังกฤษ) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการศึกษาระบบ English Program อย่างสมบูรณ์

หนูชอบเรียนภาษาจีน

โดยจะเรียนเป็นหลักสูตรผู้เรียนเริ่มต้น โดยคุณครูเจ้าของภาษาที่จะวางพื้นฐานการออกเสียงด้วยระบบ Pinyin ของปักกิ่งอย่างถูกต้อง เด็กจะได้เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานรอบๆตัวและบทสนทนาเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนในระดับต่อไป

Special features of the school include

High Quality teaching staff
Intensive English language at both nursery and kindergarten level
Fun Math program
An international exchange program
Counseling staff for international students
Learning by Doing along with Play and Learn
Students happiness is the most important
Fun English Camp

หลักสูตร 3 ภาษา

ไทย
อังกฤษ
จีน

สถานที่ สภาพแวดล้อม

รางวัลเเละความภาคภูมิใจ


- เด็กสามารถไปต่อโรงเรียนที่ผู้ปกครองคาดหวังได้เต็ม 100 เปอร์เซนต์ อาทิเช่น โรงเรียน ราชินี (ถนนมหาราช), ราชินีบน ,อัญสัมชัญธนบุรี, กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย , เขมะสิริอนุสรณ์, เเละโรงเรียนในระบบ English Program

- ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.รอบ 2 ระดับ"ดีมาก" ทุกมาตรฐาน

- ได้รับการรับรางว่าเป็นสถานศึกษาเข้มเเข็งปลาดยาเสพติด จากศูนย์ปฏิบัติงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กรุงเทพมหานคร

- โล่เกียรติยศสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม "เพื่อฟันที่คุณรัก" จากคณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- โล่เกียรติยศสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมการเเข่งขัน "The Mall Kids' Sport" ระดับอนุบาล

- โล่เกียรติคุณในฐานะโรงเรียนที่สนับสนุนคุณภาพทางการศึกษาในโครงการ "เยาวชนเรียนดี เรียนเด่น ยอดเยี่ยม" ครั้งที่ 2 ( 2nd "TOP OF THE CLASS") จากรายการวิทยุเวทีผู้หญิง FM.90.5 MHz เเละ บริษัท รองเท้าบาจาเเห่งประเทศไทย จำกัด (มหาาชน)

- ได้รับวุฒิบัตรเพื่อเเสดงว่า "โรงเรียนทองพูน เป็นศูนย์เครือข่ายเขตภาษีเจริญ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน" จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต3

- นายชิตวร ลีละผลิน (ผู้อำนวยการ) เเละนางศรีวรินทร์ ลีละผลิน (ครูใหญ่) ได้รับรางวัล "โครงการสริมสร้าง ศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เเละจรรยาบรรณ ของผู้ประกอปวิชาชีพทางการศึกษา" จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผู้รับใบอนุญาติ
ผู้อำนวยการ
ปีที่เปิดสอน
ระดับที่เปิดสอน
nursery - อนุบาล 3
เด็กพิเศษเรียนรวม
-
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนครูต่างชาติ
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
อุปกรณ์การเรียนการสอน
การรับส่งนักเรียน
รับตั้งแต่อายุ
เกณฑ์การคัดเลือก

รับสมัครนักเรียนชาย – หญิง เตรียมอนุบาล อนุบาล อายุ 2 – 6 ปี พร้อมหลักฐานดังนี้

สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
สำเนาสูติบัตร                        1 ฉบับ
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว       3 รูป
สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง      1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง    1 ฉบับ

ค่าเล่าเรียนต่อภาคเรียน
รายการที่รวมอยู่ในค่าเรียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ลักษณะธห้องเรียน
 
 

 

 
 
 
   
   
   
   
     
 
 
 ชื่อ:
อีเมลล์:
ข้อความก:
  พิมพ์คำว่า "อนุบาล" ด้วยครับ
 

 
     
 
อยากทราบหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เตรียม อนุบาล ถึง อ.3 เลยค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  จุฬารัตน์  อีเมลล์:  Kitty_nammiebaa@hotmail.com วันที่:  28/06/2021


ขอทราบรายละเอียดค่าเทอม อยุบาล1,2,3หน่อยครับ

ความคิดเห็นโดย:  ปฏิพัทธ์  อีเมลล์:  firstza8188@gmail.com วันที่:  05/06/2021


ค่าเทอมอนุบาล3 เท่าไรคะ รวมทุกอย่างเลยนะคะ พอดีว่าลูกชาย 5ขวบ ค่ะ น้องเขายังไม่เคยเข้าเรียนโรงเรียนไหนเลยคะ เพราะไปอยู่ต่างประเทศมาคะ สมัครเรียน แล้วเข้าเรียนเลยได้ไหมคะ

ความคิดเห็นโดย:  สุนิสา  อีเมลล์:  Sunisajangsawang2532@gmail.com วันที่:  10/02/2021


ขอทราบรายละเอียดค่าเทอม และค่าใช้จ่าย ทั้งหมดหน่อยค่ะ ตอนนี้น้องอายุ 2 ขวบ 6 เดือน คากว่าจะหใ้เข้าตอน 3 ขวบนี้ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ยุภาพร  อีเมลล์:  koy_kaka88@hotmail.com วันที่:  03/02/2021


ขอทราบค่าใช้จ่ายแรกเข้าอนุบาล 1 ทั้งหมดเท่าไรค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  สาวิตรี  อีเมลล์:  Taisavitree@hotmail.com วันที่:  11/11/2020


ลูก2ขวบกว่าค่ะ จะเข้าเตรียมอนุบาล ขอทราบค่าเทอม ค่าแรกเข้า ทั้งหมดเท่าไรค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  หยก  อีเมลล์:  Parichad0718@gmail. com วันที่:  09/11/2020


ลูกเกิด 3 มีนาคม 2563 ค่ะ รบกวนขอข้อมูล อายุที่รับเข้าเรียน มีรถรับส่งมั้ย(บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ปิ่นเกล้าสาย5) ค่าแรกเข้า ค่าเทอม ค่าชุดเเละอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ตั้งเเต่ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล3ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  จุฬาลักษณ์  อีเมลล์:  Julaluk.ju12@gmail.com วันที่:  08/10/2020


อยากทราบรายละเอียด ขอทราบค่าเทอมในหลักสูตรต่างๆ ของอนุบาล 1 ค่าใช้จ่ายแรกเข้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ (น้องเกิด ต.ค.2561 ต้องเข้าเรียนในปี 2565 ใช่มั๊ยคะ )

ความคิดเห็นโดย:  วรัญญา  อีเมลล์:  Waranya.a0612@gmail.com วันที่:  21/09/2020


อยากทราบรายละเอียด ขอทราบค่าเทอม รายละเอียดหลักสูตร 3ภาษา ของอนุบาล บรรยากาศการเรียน การเอาใจใส่ของคุณครู อาหารกลางวัน

ความคิดเห็นโดย:  Chatchawan  อีเมลล์:  Sophachan_sam@hotmail.com วันที่:  31/08/2020


อยากทราบรายละเอียดพอดีลูกอายุ2ขวบ ขอทราบค่าเทอม รายละเอียดหลักสูตร 3ภาษา ของอนุบาล บรรยากาศการเรียน การเอาใจใส่ของคุณครู อาหารกลางวัน

ความคิดเห็นโดย:  สาคร  อีเมลล์:  sakorn_ch@hotmail.com วันที่:  29/08/2020


ขอทราบค่าเรียน ของเตรียมอนุบาลค่ะ ปลูกฝั่ง 3 ภาษาตั้งแต่เตรียมอนุบาลเลยมไหมคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  วัชรี  อีเมลล์:  noon.2pdesign@gmail.com วันที่:  24/08/2020


ต้องการทราบค่าเทอมของเนสเซอรี่ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ธีราพร เมฆชัยมล  อีเมลล์:  teeraporn.nuch01@gmail.com วันที่:  27/07/2020


อยากทราบรายละเอียดค่าเทอม ค่าแรกเข้า+ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของเตรียมอนุบาล ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  วันวิสา โกศัยสุข  อีเมลล์:  ฺbo25362535@gmail.com วันที่:  08/07/2020


อยากทราบรายละเอียดค่าเทอม ของ ชั้นอนุบาล1 ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ปรีญานุช  อีเมลล์:  jun-jun-j@hotmail.com วันที่:  19/05/2020


อยากทราบรายละเอียด ค่าเทอมชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาล

ความคิดเห็นโดย:  หนุ่ย  อีเมลล์:  Siam.inno@hotmail.com วันที่:  18/04/2020


อยากทราบค่าเทอมของชั้นอนุบาลค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  วรนันต์ วีระรติสุวรรณ  อีเมลล์:  biabell3357@gmail.com วันที่:  18/04/2020


อยากทราบรายละเอียดค่าเทอมชั้นเตรียมอนุบาลค่ะ ตอนนี้ลูกออายุ 2 ขวบ สามารเข้าเรียนได้เลยหรือไม่ แล้วโรงเรียนมีรถรับส่งสำหรับชั้นเตรียมอนุบาลไหมค่ะ สามารถฝากเด็กไว้หลังเลิกเรียนได้หรือไม่ หากได้ถึงกี่โมง

ความคิดเห็นโดย:  กิติยา กงเพ็ชร  อีเมลล์:  kitiyakongpech@gmail.com​ วันที่:  22/02/2020


อยากทราบรายละเอียดของชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาลค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  สุชฎาวีร์  อีเมลล์:  mommple@gmail.com วันที่:  24/01/2020


อยากทราบรายละเอียดค่าเทอม ค่าแรกเข้า+ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของอนุบาล 1 ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  จุฑาภรณ์  อีเมลล์:  grumgrimza_9@hotmail.com วันที่:  22/01/2020


อยากทราบรายละเอียดค่าเทอม ค่าแรกเข้า+ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของเตรียมอนุบาลค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ปณิดาภา  อีเมลล์:  aon-tae@hotmail.com วันที่:  13/01/2020


อยากทราบรายละเอียดค่าเทอมแรกเข้า+อื่นๆ ของเตรียมอนุบาลครับ

ความคิดเห็นโดย:  ชิตวัน  อีเมลล์:  taam_circle@hotmail.com วันที่:  02/01/2020


อยากทราบรายละเอียดค่าเทอมแรกเข้า+อื่นๆ ของเตรียมอนุบาลครับ

ความคิดเห็นโดย:  JC  อีเมลล์:  jaturong.see@gmail.com วันที่:  16/12/2019


สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่าย​ อนุบาล1 เวลาเรียน​

ความคิดเห็นโดย:  Pothun  อีเมลล์:  Pothun92@gmail.com​ วันที่:  28/11/2019


อยากทราบรายละเอียดค่าเทอมแรกเข้า+อื่นๆ ของเตรียมอนุบาลค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  คุณแม่อ้อม  อีเมลล์:  yanisa.pim29@gmail.com วันที่:  20/11/2019


อยากทราบรายละเอียดค่าเทอมแรกเข้า+อื่นๆ ของเตรียมอนุบาลค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ปานวรีย์  อีเมลล์:  panwaree2119@gmail.com วันที่:  15/11/2019


รบกวนขอรายละเอียดค่าเทอมแรกเข้า+อื่นๆ ของเตรียมอนุบาลค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ฐิตาภรณ์  อีเมลล์:  powwana.tp@gmail.com วันที่:  10/11/2019


สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่าย อนุบาล 1 ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  มนสิชา ปัญศิริ  อีเมลล์:  monsicha.p@hotmail.com วันที่:  08/11/2019


ค่าใช้จ่ายแรกเข้าอนุบาลเท่าไหร่คะ รวมค่าเทอมแล้วประมาณเท่าไหร่

ความคิดเห็นโดย:  ภาวิตรี อัดจันทึก  อีเมลล์:  Mulak52@gmail.com วันที่:  09/09/2019


สอบถามค่าใช้จ่ายเตรียมอนุบาล รายละเอียดรถรับ-ส่ง เดือนที่เปิดรับสมัคร เรียนกี่วัน กี่โมงถึงกี่โมง

ความคิดเห็นโดย:  ธาราทิพย์ ศรีจำปา  อีเมลล์:  tharathipsrijumpa@gmail.com วันที่:  04/09/2019


อยากทราบค่าใช้จ่ายเตรียมอนุบาล รับตั้งแต่อายุเท่าไร

ความคิดเห็นโดย:  สุภารัตน์ เขียวมัจฉา  อีเมลล์:  supharatkhaiwmatcha@gmail.com วันที่:  24/08/2019


สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่าย อนุบาล 1 คะ

ความคิดเห็นโดย:  วันทกาน  อีเมลล์:  mawin32@gmail.com วันที่:  13/08/2019


สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของอนุบาล1ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ธารทิพย์  อีเมลล์:  tarntip_mam@hotmail.com วันที่:  31/05/2019


รบกวนขอค่าใช้จ่ายทั้งหมดของชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล1 ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ษมาวีร์  อีเมลล์:  Samawee.t@gmail.com วันที่:  26/05/2019


สอบถามค่าใช้จ่ายของชั้นอนุบาล1ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  พิชาภา  อีเมลล์:  Phitchapha3176@gmail.com วันที่:  22/05/2019


สอบถามรายละเอียด ค่าใช้จ่ายของชั้นเตรียมอนุบาลค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  กัณฐาภรณ์  อีเมลล์:  yodyoinaja@gmail.com วันที่:  18/05/2019


รบกวนสอบถามรายละเอียดค่าเทอม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรถรับส่ง โรงเรียนค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  อ้อม  อีเมลล์:  Thanyakitthanya@gmail.com วันที่:  05/05/2019


สอบถามค่าใช้จ่าย และค่าแรกเข้า ของชั้นอนุบาล1 ค่ะ และรบกวนขอรายละเอียดรถโรงเรียน รับ-ส่ง ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  Meen  อีเมลล์:  min_panita@hotmail.com วันที่:  24/04/2019


รบกวนขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆของชั้นเตรียมอนุบาล และชั้นอนุบาลค่ะ ค่าแรกเข้า และกรณีที่มีรถรับ-ส่ง รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  แหม่ม  อีเมลล์:  mamsalinee2528@gmail.com วันที่:  17/03/2019


อยากทราบลายละเอียดค่าเทอมอนุบาล1 ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  อาย  อีเมลล์:  Fear_nista@hotmail.com วันที่:  15/03/2019


อยากทราบรายละเอียดค่าเทอมพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆของ อนุบาล1ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  บังอร  อีเมลล์:  Ling2529@gmail.com วันที่:  13/03/2019


อยาทราบข้อมูลอนุบาล1คะ

ความคิดเห็นโดย:  ทราย  อีเมลล์:  Sai. Moomama@gmail.com วันที่:  11/03/2019


อยากทราบข้อมูลอนุบาล1 คะ

ความคิดเห็นโดย:  ทราย  อีเมลล์:  Said. Moomama@gmail.com วันที่:  11/03/2019


สวัสดีค่ะ อยากทราบรายละเอียดของอนุบาล1 / ค่าเทอม ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  วลิศา  อีเมลล์:  Noodee12101995@gmail.com วันที่:  09/01/2019


สวัสดีคะ รบกวนสอบถามค่าใช่จ่ายชั้นเตรียมอนุบาลและรายละเอียดการรับสมัครเด็กคะ ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นโดย:  ฌัญญิกา  อีเมลล์:  lookling84@gmail.com วันที่:  07/01/2019


รบกวนขอรายละเอียดค่าใช้จ่าย อนุบาล1 ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  นุชจรี มียอด  อีเมลล์:  Nutchree1011@hotmail.com วันที่:  01/01/2019


รบกวนขอทราบรายละเอียดต่างๆและรายละเอียดค่าเทอม ทั้งหมดด้วยค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ชลิชา  อีเมลล์:  muay.mama638@gmail.com วันที่:  21/11/2018


สอบถามค่าใช้จ่าย และหลักสูตรระดับเตรียมอนุบาลค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  สุพัตรา  อีเมลล์:  annadoo91@gmail.com วันที่:  18/11/2018


รบกวนขอทราบรายละเอียดการเข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาลของปีการศึกษาปี 62 คะ ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ open house ช่างไหนคะ

ความคิดเห็นโดย:  จิราภรณื  อีเมลล์:  jirapornjira8@gmail.com วันที่:  09/10/2018


ขอทราบค่าเทอมแต่ละหลักสูตร และค่าแรกเข้าค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  Nas  อีเมลล์:  nut.perfect@gmail.com วันที่:  03/10/2018


เตรียมอนุบาลมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ขอทราบรายละอียดด้วยค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  อลิสา  อีเมลล์:  S71668@scb.co.th วันที่:  30/09/2018


อนุบาล 1รับกี่ขวบคะค่าใช่จ่ายทั้งหมดเท่าไรคะ

ความคิดเห็นโดย:  นิตติยา  อีเมลล์:  Annanmamm@hotmail.com วันที่:  23/09/2018


ขอรบกวนขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายแรกเข้าทั้งหมดค่าเทอม เตรียมอนุบาลด้วยค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  พัชรินทร์  อีเมลล์:  p9894775@gmail.com วันที่:  13/07/2018


รบกวนขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายแรกเข้า ระดับอนุบาล รายละเอียดค่าใช้จ่ายรถรับ-ส่ง ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ภาวิณี  อีเมลล์:  lllbellelll@hotmail.com วันที่:  04/07/2018


ขอรบกวนขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายแรกเข้าทั้งหมดค่าเทอม เตรียมอนุบาลด้วยค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  กัลยาณีย์  อีเมลล์:  Kanlayanee.ph.fai@gmail.com วันที่:  17/06/2018


ขอรายละเอียดค่าใช่จ่ายแรกเข้าทั้งหมดค่าเทอม พอดีสนใจจะให้น้องเข้าเรียนปีหน้าค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  วิรัชดา  อีเมลล์:  nim_strizker@hotmail.com วันที่:  05/06/2018


รบกวนขอรายละเอียดค่าใช้จ่าย แรกเข้า ค่าเทอม เตรียมอนุบาล (2 ขวบ) คะ ขอบคุณมากคะ

ความคิดเห็นโดย:  วรรณภา  อีเมลล์:  wannapa_ping@hotmail.com วันที่:  04/06/2018


เด็กหญิง5-6ขวบคิดค่าเล่าเรียนเท่าไร..?

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  20/05/2018


ขอทราบรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดหน่อยค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  วชิรภรณ์ วรรณกุล  อีเมลล์:  modwannakun@gmail.com วันที่:  18/05/2018


รบกวนสอบถามหน่อยคะ ค่าเทอมเข้าเตรียมอนุบาล ราคารวมทั้งหมดเแล้วเท่าไรคะ ตอนนี้น้องขวบห้าเดือน ต้องเข้าเตรียมอนุาลกี่ขวบคะ

ความคิดเห็นโดย:  Fhanny  อีเมลล์:  chutima.tukjit@dystar.com วันที่:  07/05/2018


สวัสดีคะ รบกวนขอรายละเอียดค่าใช้จ่าย แรกเข้า ค่าเทอม เตรียมอนุบาล (2 ขวบ-2 ขวบครึ่ง) คะ ขอบคุณมากคะ

ความคิดเห็นโดย:  สไบแพร  อีเมลล์:  foyefufu4444@gmail.com วันที่:  25/04/2018


1. เด็กเกิดวันที่ 14 ก.พ.2559 ต้องเร่ิมสมัครเรียนเมื่อใด 2. รร.เปิดเมื่อใด 3. ค่าใช้จ่ายท้งหมด 4.สามารถเข้าชม รร วันเสาร์ได้หรือไม่

ความคิดเห็นโดย:  น้ำผึ้ง  อีเมลล์:  namphungk@bts.co.th วันที่:  24/04/2018


ลูกชายเกิด9มิถุนา56 อายุ 4ขวบ8เดือน เรียนอนุบาล1จากตจว. อยากทราบค่าเทมอถ้าเรียนต่อค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  สาวิตรี  อีเมลล์:  noounza_13@icloud.com วันที่:  12/03/2018


เนอสเซอรี่ค่าใช้จ่ายเท่าไรหรอค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ทิพย์วิมล  อีเมลล์:  Tipvimol1588@gmail.com วันที่:  12/03/2018


สนใจโรงเรียนคะ และต้องการทราบข้อมูลดังนี้ 1.ระเบียบการรับนักเรียนเตรียมอนุบาล เริ่มรับตั้งแต่เด็กเกิดในช่วงไหนบ้างคะ และต้องเริ่มสมัครเมื่อไร เปิดเรียนเมื่อไร 2.อยากทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับเด็กเตรียมอนุบาล (จำนวนเทอมของ1ปี) หากมีซัมเมอร์ขอทราบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย 3.หากต้องการเข้าชมโรงเรียนวันเสาร์ สามรถเข้าไปได้ช่วงไหนบ้าง ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นโดย:  เจนจิรา  อีเมลล์:  Jenjira_1406@hotmail.com วันที่:  17/02/2018


รบกวนขอทราบรายละเอียดค่าเทอมหน่อยคะ ลูกสาว 2 ขวบ 6 เดือนยังไม่เคยเข้าเรียนที่ใหนเลยคะ

ความคิดเห็นโดย:  อาจรีย์  อีเมลล์:  tt.bigbag@gmail.com วันที่:  07/02/2018


ขอทราบรทยละเอียดค่าเทอมอนุบาลด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  อภิพร  อีเมลล์:  ying.apiporn@gmail.com วันที่:  15/01/2018


ขอรายละเอียดค่าเทอมด้วยคับเด็ก3ขวบ

ความคิดเห็นโดย:  เชิดชัย  อีเมลล์:  Chrdchai2521@gmail.com วันที่:  12/01/2018


รบกวนขอค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าอนุบาล 1 ด้วยคะ ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นโดย:  เสาวลักษณ์  อีเมลล์:  k.saowaluk@hotmail.com วันที่:  23/12/2017


วันนลูกชายครบ 2ขวบ 6 เดือนเต็มค่ะ ไม่ได้ให้เรียนเนอสเซอรี่ เพราะจะให้เข้าอนุบาล 1 เลย รบกวนขอรายละเอียดค่าเทอมด้วยนะคะ

ความคิดเห็นโดย:  ลลิตา  อีเมลล์:  au_lali@hotmail.co.th วันที่:  13/12/2017


น้องอายุ2ขวบเข้าเรียนได้ไหมค่ะค่าเทอมเท่าไหร่ค่ะรวมทั้งหมด

ความคิดเห็นโดย:  ทอฝัน  อีเมลล์:  Funwan.fff@gmail.com วันที่:  05/12/2017


ขอบคุณสำหรับน้ำใจงามๆครับ ตอนนี้ผมกับภรรยาก็มองหาโรงเรียนให้ลูกเหมือนกัน ตั้งใจอยากหาโรงเรียนให้ลูกที่ไม่แพงเกินไป และดีมากๆมันยาก จนมาเจอโรงเรียนทองพูน ตอบโจทย์ผมมากครับ ขอบคุณเว็บไซด์นี้มากๆครับ

ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  15/09/2017


ลูกสาวเราก็เรียนอยู่ที่อนุบาลทองพูนเช่นกันค่าา อยู่ห้องเนอสเชอรี่ มาได้เทอมกว่าๆแล้วคะ ปีหน้าพฤษภา ก็จะได้เข้า K.1 แล้วคะ ตอนนี้รู้จักสีเกือบทั้งหมดแล้วคะ รู้จักทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ศัพท์ได้บางคำ รู้จัก ตัว ก-ฮ แล้วคะ ดุณพ่อเค้าชอบพูดคุยภาษาอังกฤษบ่อยๆด้วยอะคะ ก็ค่อยพอช่วยๆให้ลูกเก่งและซึมซับไปด้วย แม่ด็พูดไทยกับลูกไป อยากให้ลูกเก่งบางเรื่องเราต้องช่วยกันด้วยนะค้าา

ความคิดเห็นโดย:  แม่คริสช่า  อีเมลล์:  วันที่:  31/08/2017


รบกวนขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆชั้นเตรียมอนุบาลและอ.1ด้วยค่ะ รับเกณฑ์อายุเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายแรกเข้าต่างๆ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  พรกมล  อีเมลล์:  Pornkamol955@gmail.com วันที่:  01/07/2017


รบกวนขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายแรกเข้าเตรียมอนุบาล ค่าเทอม และค่าใช้จ่ายต่างๆ และเปิด/ปิดรับช่วงไหนค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ขนิษฐา  อีเมลล์:  kralamblee04@gmail.com วันที่:  17/05/2017


อยากทราบรายละเอียดต่างๆทั้งหมด อนุบาล ค่าเทอม ค่าแรกเข้า ค่าชุดอุปกรณ์ และอื่นๆ แล้วเปิดรับช่วงไหน

ความคิดเห็นโดย:  ขรรค์ชัย  อีเมลล์:  Khanchai7666@hotmail.com วันที่:  15/05/2017


อยากทราบรายละเอียดต่างๆทั้งหมด อนุบาล 1-3 ค่าเทอม ค่าแรกเข้า ค่าชุดอุปกรณ์ และอื่นๆ มีรถรับส่งหรือป่าวค่ะ แล้วเปิดรับช่วงไหนบ้างค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ณัฐกาญ  อีเมลล์:  natthakarn_1000@hotmail.cm วันที่:  28/04/2017


รบกวนขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายแรกเข้าอนุบาล 1ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  วิไลพร  อีเมลล์:  khun.khun@windowslive.com วันที่:  20/04/2017


รบกวนส่งรายละเอียดค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆให้ทาง mail ด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  อัปศร บุญศรีทุม  อีเมลล์:  apasorn.b@hotmail.com วันที่:  18/04/2017


ขอทราบรายละเอียดต่างๆทั้งหมดของการเข้าเนอสฯตั้งแต่หลักเกณฑ์การรับและค่าใช้จ่ายทุกอย่างค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  จิรวรรณ  อีเมลล์:  jirawan.chanachai@gmail.com วันที่:  25/02/2017


รบกวนช่วยส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายแรกเข้าอนุบาลหนึ่ง ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่? ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  เจ้าหญิง  อีเมลล์:  Jaoyingjaja@hotmail.com วันที่:  10/02/2017


อยากทราบรายละเอียดต่างๆทั้งหมด อนุบาล 1-3 ค่าเทอม ค่าอรกเข้า ค่าชุดอุปกรณ์ และอื่นๆ มีรถรับส่งหรือป่าวค่ะ แล้วเปิดรับช่วงไหนบ้างค่ะ แล้วสามารถเข้าไปดูรร. ได้วันไหนบ้านค่ะ กค 2560 น้องครบ 3 ขวบคะ

ความคิดเห็นโดย:  เอ็กซ์  อีเมลล์:  modx28@gmail.com วันที่:  03/02/2017


test

ความคิดเห็นโดย:  admin  อีเมลล์:  a@a.com วันที่:  19/12/2016


พึ่งเข้าไปดูโรงเรียนนี้เมื่อวานเอง ไม่ผิดหวังเลยคะโรงเรียนนี้ บรรยากาศภายในโรงเรียน และภายในห้องเรียนเหมาสมกับเด็กมาก เด็กก็น่ารัก คุณครูใจดีพูดเพราะ สถานที่ต่างๆก็เหมาะสมดี มีสระว่ายน้ำ มีคอมพิวเตอร์ และยังมีเรียนเทควันโด และบัลเล่ด้วย กิจกรรมเยอะเลยทีเดียว แต่ก็ยังไม่วิชาการ เด็กไม่เยอะมาก ดิฉันไปดูห้องเนอส์เซอรี่เห็นเด็กยังเล็กอยู่ก็เลยถามว่าเด็กเล็กๆก็รับหรอคะ ทางคุณครูบอกว่ารับเด็กตั้งแต่เริ่มเดินเลยคะ เป็นทางเลือกใหม่สำหรับพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาเลี้ยง หรือไม่อยากไปฝากสถานที่รับเลี้ยงเด็กนะคะ ทางเข้าออกโรงเรียนก็สะดวก ไม่ติดถนนใหญ่ด้วยคะ

ความคิดเห็นโดย:  แม่น้องน้ำอิง  อีเมลล์:  วันที่:  22/11/2016


สนใจโรงเรียนคะ และต้องการทราบข้อมูลดังนี้ 1.ระเบียบการรับนักเรียนเตรียมอนุบาล เริ่มรับตั้งแต่เด็กเกิดในช่วงไหนบ้างคะ และต้องเริ่มสมัครเมื่อไร เปิดเรียนเมื่อไร 2.อยากทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับเด็กเตรียมอนุบาล (จำนวนเทอมของ1ปี) หากมีซัมเมอร์ขอทราบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย 3.หากต้องการเข้าชมโรงเรียนวันเสาร์ สามรถเข้าไปได้ช่วงไหนบ้าง ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นโดย:  รุ่งนภา  อีเมลล์:  Roongnapa0106@gmail.com วันที่:  06/09/2016


ขอทราบรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดเลยครับ ค่าเทอม ค่ากิจกรรม การส่งเสริมการเรียนการสอน มีค่าอรกเข้าไหมครับ ขอทั้งค่าเทอมในคลาสเรียนปกติ และต่างชาติด้วยครับ

ความคิดเห็นโดย:  กาย  อีเมลล์:  guyyaza@hotmail.com วันที่:  29/08/2016


อยากทราบรายละเอียดต่างๆทั้งหมด อนุบาล1-3 ค่าเทอม ค่าอรกเข้า ค่าชุดอุปกรณ์ และอื่นๆ มีรถรับส่งหรือป่าวค่ะ แล้วเปิดรับช่วงไหนบ้างค่ะ แล้วสามารถเข้าไปดูรร. ได้วันไหนบ้านค่ะ พ.ค.60 น้อง3ขวบค่ะ แล้วมีกี่เทอมค่ะ ต้อห้องนร.กี่คนค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ขนิษฐา  อีเมลล์:  ka_tour@hotmail.co.th วันที่:  08/07/2016


ขอทราบค่าเทอมของเตรียมอนุบาลค่ะ เริ่มรับสมัครช่วงไหนบ้างค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  เตย  อีเมลล์:  ิbianard@hotmail.com วันที่:  26/04/2016


ขอทราบรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดเลยค่ะ ค่าเทอม ค่ากิจกรรม การส่งเสริมการเรียนการสอน มีค่าอรกเข้าไหมคะ ขอทั้งค่าเทอมในคลาสเรียนปกติ และต่างชาติด้วยค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ระวีวรรณ  อีเมลล์:  nun50729@hotmail.com วันที่:  09/02/2016


รบกวนขอรายละเอียดค่าเทอม มีกี่เทอม ต่อเทอมราคาเท่าไหร่ + ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ค่ะ น้องอายุ 2 ขวบครึ่ง **ค่าใช้ค่าเริ่งแรกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่**

ความคิดเห็นโดย:  sukanya  อีเมลล์:  nankanaene@hotmail.com วันที่:  29/01/2016


รบกวนขอรายละเอียดค่าเทอม+ ค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมด้วยค่ะ ของเตรียมอนุบาลนะค่ะ และที่นี้ปีนึง มี กี่เทอมค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ฝน  อีเมลล์:  kadsawan3880@gmail.com วันที่:  06/01/2016


รบกวนขอรายละเอียดค่าเทอม เตรียมอนุบาลด้วยค่ะ บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนเลยสนใจมากๆค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  พรเพ็ญ  อีเมลล์:  ppp.care@gmail.com วันที่:  23/12/2015


ลูกพี่ชายก้อย ก็เรียนที่นี่ค่ะ หลานน่ารักมาก เก่งค่ะ ว่าจะให้ลูกสาวเข้าเรียนที่นี่ ได้เข้าไปดู รร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ที่ รร ต้อนรับดีมาก คุณครูน่ารัก สอบถามรายละเอียดเรียบร้อยพร้อมให้ลูกเข้าเรียนแล้วค่ะ .

ความคิดเห็นโดย:  คุณก้อย  อีเมลล์:  keysky.hana@gmail.com วันที่:  09/09/2015


ขอยืนยันด้วยคนนะค่ะ ลูกเราก็เรียนที่นี่ค่ะ แบบปลื้ม คุณครูน่ารัก ภาคกิจกรรม การเรียนการสอน เยี่ยมค่ะ ที่สำคํญไหว้สวย พูดเพราะ Happy very much มากค่ะ ทั้งคุณลูกและคุณแม่ โรงเรียนเขาดีจิงค่ะ บอกเลยยยยยยยยย.......)P"

ความคิดเห็นโดย:  เปิ้ล  อีเมลล์:  pinkenjoy30@gmail.com วันที่:  07/09/2015


อยากทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าเทอมค่าแรกเข้าค่าชุดอุปกรณ์ต่างๆว่าเท่าไรค่ะ ของเด็กเตรียมอนุบาล รบกวนด้วยนะคะ

ความคิดเห็นโดย:  รัน  อีเมลล์:  preya2109@gmail.com วันที่:  12/06/2015


อยากได้รายละเอียดค่าใช้จ่ายแรกเข้าอนุบาลค่ะ รบกวนส่ง ระเบียบการให้หน่อยค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ก้อย  อีเมลล์:  koy.tuch@gmail.com วันที่:  07/05/2015


มีถึงแค่อ.3 ใช่ไม๊คะ เหมือนผ่านๆตามาว่ามีถึงป.6

ความคิดเห็นโดย:  สนใจ  อีเมลล์:  m0newnaam@gmail.com วันที่:  29/06/2014


อยากทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยค่ะ ทั้งค่าเทอมค่าแรกเข้าค่าชุดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ว่าเท่าไร ค่าเทอมอนุบาล1-3เหมือนกันทุกเทอมไหมค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  แม่เฟิร์น  อีเมลล์:  Joy8542@hotmail.com วันที่:  03/04/2014


ขอบคุณมากเลยคะแม่น้องเฟริท อยากรบกวนถามต่ออีกนิดนะคะ ค่าเทอม อ.1-อ.3 เท่ากันทุกเทอมไหมคะ

ความคิดเห็นโดย:  pik  อีเมลล์:  วันที่:  04/03/2014


ค่าเทอม อยู่ที่ 28000 คะ อาจจะมีค่าอุปกรณ์ อีก 3500 และมีค่าแรกเข้า ซึ้งรวมถึงค่าชุดและค่าอื่นๆ โรงเรียนดีมากคะ ใส่ใจนักเรียน ลูกดิฉันเป็นเด็กก่อนเกณฑ์ แต่สามารถเรียนทันเพื่อนๆ คุณครูใส่ใจทุกรายละเอียดของเด็ก ห้องของเด็กจะไม่เกิน 15-20 คน มี คุณครูต่างชาติ ใจดีคะน่ารักมาก สรุป เมื่อเทียบกับราคา โรงเรียนนี้ดีมากคะ ตอนนี้มีการทำสถานที่ใหม่ด้วย ดูสะอาดและสวยกว่าเดิมมากคะ หากคุณแม่ที่สนใจ ยินดีให้คำปรึกษาคะ Premanee.lim@gmail.com

ความคิดเห็นโดย:  แม่น้องเฟริท  อีเมลล์:  วันที่:  04/03/2014


อยากทราบค่าเทอม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยจังคะ น้องจะเข้าปีหน้าแล้ว

ความคิดเห็นโดย:  pik  อีเมลล์:  pik_koe@hotmail.com วันที่:  03/03/2014


โรงเรียนนี้ดีค่ะ หนูก็เรียนค่ะ ตอนนั้นค่าเทอมหมื่นกว่าบาทค่ะ ประมาณเกือบ 20 ปีแล้วค่ะ คิดถึงโรงเรียน เพิ่งนึกออกค่ะ แต่ลูกชายอยู่อนุบาล 2 แล้ว อยากกลับไปโรงเรียนค่ะ คิดถึงคุณยายทองพูนค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  นิกกี้  อีเมลล์:  วันที่:  07/01/2014


การันตีว่าโรงเรียนทองพูนดีจริงๆค่ะ หลังจากที่ลูกเข้าเตรียมอนุบาลได้แค่ 2 เดือน มีพัฒนาการ ดีขึ้นมากๆค่ะ ไหว้สวย มีสัมมาคาระวะ ภาษาอังกฤษดีมาก แค่ 2 เดือน ได้คำศัพท์เยอะมาก คุณครูดูแลเอาใจใส่ดีมากค่ะ ต้องขอบคุณโรงเรียนทองพูนจริงๆ

ความคิดเห็นโดย:  แม่โอ๋  อีเมลล์:  oh_nithi@yahoo.com วันที่:  21/12/2013


มาเล่าถึงความคืบหน้าค่ะ หลังจากได้เข้าไปดูที่โรงเรียนอนุบาลทองพูนแล้ว อยากจะบอกว่า ประทับใจมากๆเลยค่ะ ทั้งสถานที่ที่ไม่แคบจนเกินไปเหมาะกับเด็กในวัยเพิ่งเริ่้มเข้าเรียน สภาพแวดล้อมอบอุ่นเหมาะกับเด็กน้อยมากๆเลยคุ่ิะ คุณครูก็มีเทคนิคในการสอนดี คุณแม่ไปแอบยืนดูพักนึงเลยค่ะ เลยตัดสินใจให้น้องเรียนเตรียมอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อมที่โรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนมีเนอสเซอรี่คงให้น้องไปเริ่มเรียนหลังจากเที่ยวปีใหม่ไปแล้วละค่ะ เพราะที่นี่เค้ารับตลอดค่ะสรุปว่าคุณแม่ประทับใจ ผ่านค่ะ ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์เลยได้มาเจอโรงเรียนที่ดีๆแห่งนี้ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  แม่ยุ้ย  อีเมลล์:  วันที่:  12/12/2013


ดิฉันกูเป้นแม่คนหนึ่งที่ลูกก็เรียนที่โรงเรียนอนุบาลทองพูนค่ะ อยากบอกว่าคุณครูดูแลเอาใจใส่เด็กๆดีมากๆค่ะ เรื่องวิชาการทางโรงเรียนโอเคมากๆ เลยค่ะ กิจกรรมก็มีหลากหลายฝึกเ้ด็กๆให้หัดเข้าสังคม และเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ และที่คุณแม่ปลื้มอีกหนึ่งอย่างก็คือ สอนให้เด็กเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะเพราะอัตลักษ์ของโรงเรียนคือการไหว้ค่ะ ลูกของดิฉันได้อะไรจากโรงเรียนนี้เยอะจริงๆ เลยค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  รัก ทองพูน  อีเมลล์:  วันที่:  26/11/2013


ดีจังเลยค่ะ เห็นมีคนแนะนำที่โรงเรียนอนุบาลทองพูนหลายคนแล้ว บอกกันปากต่อปากว่าเขาดูแลเด็กๆดีจริงๆ ยังไงจะลองเข้าไปดูบ้างให้ได้ค่ะ ลูกสาวก็เตรียมเข้าอ.1ได้แล้ว ผลตอบรับเป็นยังไงจะมาเล่าให้ฟังนะค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  แม่ยุ้ย  อีเมลล์:  วันที่:  26/11/2013


มายืนยันอีกคนครับว่าโรงเรียนเค้าน่าเรียนจริงๆ ออกแบบมาได้เหมาะกับเด็กมาก การเรียนการสอนโอเคมากๆเลยครับ ลูกชายผมก็น่าจะที่โรงเรียนนี้แหละ ^^

ความคิดเห็นโดย:  คุณพ่อรับจ้าง  อีเมลล์:  วันที่:  20/11/2013


ได้เข้าไปดูโรงเรียนแล้วชอบมากเลยค่ะ ของจริงสวยและสะอาดมากๆเลยค่ะ แถมบรรยากาศก็ดี ไร้มลพิษ แถมคุณครู ทุกท่านก็น่ารักและเป็นกันเองมากๆค่ะ จากที่เข้าไปดู การดูแลเอาใจใส่เด็กๆดีมากๆเลย ตัดสินใจแล้วให้น้องอชิเรียนที่นี่แน่นอนค่ะ เจอกันเทอมหน้านะค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  Mama  อีเมลล์:  วันที่:  18/11/2013


 
 
 
 
เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญ Anubarn.com
เธญเธตเน€เธกเธฅเนŒ: info@anubarn.com
Horpak4u.com
Copyright 2006 by Anubarn.com