หน้าหลัก |  สนทนา พ่อ แม่ ลูก |  เล่าเรื่องสมัยเรียนอนุบาล |  ติดต่อลงโฆษณา |  ติดต่อ Anubarn.com  
 
 
ประเภท
ถนน
จังหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
โรงเรียน พิพัฒนา
x
ประเภท
อนุบาล ,นานาชาติ
ที่ตั้งโรงเรียน
72   ซ.พงษ์เวชอนุสรณ์ สุขุมวิท 64   สุขุมวิท   พระโขนง   พระโขนง   กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร
02-311-0424, 02-311-1325
เบอร์แฟ็กซ์
อีเมลล์
เว็บไซด์
 
ความเป็นมา
โรงเรียนพิพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทประถมศึกษาสังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2506 โดยมี ร.ต.เสรี โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเป็นคนดี มีคุณธรรมประจำใจ และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระจากรัฐบาลในด้านการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ซึ่งต่อมาใน วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2538 ได้โอนกิจการให้กับบุตรสาว คือ นางสาวเกสรา โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน
หลักสูตรและแนวการสอน

    โรงเรียนพิพัฒนามุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน เน้นการผลิตนักเรียนให้เป็นผู้มีความพร้อม และมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ก้าวทันเทคโนโลยี และมีความสามารถด้านดนตรี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

1.นักเรียนทุกคนมีความพร้อมและพัฒนาการครบทุกด้าน เหมาะสมตามวัย
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกชั้นเรียน ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยได้คะแนนเฉลี่ยระดับ 2 ทุกกลุ่มสาระ
3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
4.นักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกคน มีทักษะพื้นฐานการเล่นดนตรีสากล
5.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
6.นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม
7.ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนา ให้มีความสามารถมีเทคนิคการสอนหลากหลาย โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
8.โรงเรียนจัดอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

สถานที่ สภาพแวดล้อม

1.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมและพัฒนาการครบทุกด้าน เหมาะสมตามวัย
2.พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
3.ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน และสามารถปฏิบัติงานได้
4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมดนตรีสากล
5.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ไทย
6.พัฒนากิจกรรมเพื่อปลูกผังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
7.ส่งเสริมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
8.พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
9.ปฏิรูปหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ผู้รับใบอนุญาติ
0000-00-00
ผู้อำนวยการ
ปีที่เปิดสอน
ระดับที่เปิดสอน
เด็กพิเศษเรียนรวม
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนครูทั้งหมด
จำนวนครูต่างชาติ
จำนวนนักเรียนต่อห้อง
จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี
จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน
อุปกรณ์การเรียนการสอน
การรับส่งนักเรียน
รับตั้งแต่อายุ
เกณฑ์การคัดเลือก
ค่าเล่าเรียนต่อภาคเรียน
รายการที่รวมอยู่ในค่าเรียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ลักษณะธห้องเรียน
 
 

 

 
 
 
   
   
   
   
     
 
 
 ชื่อ:
อีเมลล์:
ข้อความก:
  พิมพ์คำว่า "อนุบาล" ด้วยครับ
 

 
     
 
อยากทราบว่าน้องอายุ2ปี6เดือนเข้าเรียนได้มั้ยค่ะ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดเท่ารัยค่ะขอรายละเอียดด้วยค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  พัชรี  อีเมลล์:  mayavarni@gmail.com วันที่:  02/03/2019


อยากย้ายลูกเข้าอนุบาล 3 ที่โรงเรียนพิพัฒนา รับสมัครประมาณ เดือนไหน และมีทดสอบอะไรบ้างค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  อติกานต์  อีเมลล์:  aoy.atikarn@gmail.com วันที่:  13/09/2018


อยากย้ายลูกไปเรียน อนุบาลที่กรุงเทพ หลังเปิดภาคเรียนตุลาคมนี้ เด็กอยู่อนุบาลที่ 1 เด็กทะเบียนบ้านต่างจังหวัด ย้ายได้มั้ยค่ะ แล้วค่าใช่จ่ายเท่าไหร่ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ณปภัช  อีเมลล์:  Minttu2161@hotmail.com วันที่:  16/09/2016


อยากทราบว่า ปีหน้าน้องจะ5ขวบตอน 9มิถุนายน ต้องเข้าอนุบาล 2 หรือ 3 คะ เพราะปีนี้น้องเรียน อนุบาล 1 อยุ่ที่ รร รัฐบาล แต่อยากจะ ย้าย รร. เนื่องด้วยบ้านอยุ่ใน สุขุทวิท 64

ความคิดเห็นโดย:  พัชรนันท์  อีเมลล์:  Phatcharanan2014@gmail.com วันที่:  13/11/2015


อยากทราบค่าาเทอมอนุบาลบาลเท่าบาลเท่าาไหร่

ความคิดเห็นโดย:  อนุรัตน์  อีเมลล์:  Modtanoyz@hotmail.com วันที่:  01/11/2015


ขอรายละเอียดทั้งหมดของค่าเทอมค่ะ ของอนุบาล 1ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ดาวใจ อินทร์เจริญ  อีเมลล์:  aapaint23@ gmail.com วันที่:  30/08/2015


อยากทราบค่าเทอมอนุบาลและประถมค่ะค่าเทอมเม่าไร แรกเข้ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เด็กอายุกี่ปีเข้าอนุบาล 1 ได้ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ภัทรา  อีเมลล์:  p_pattra_p@hotmail.com วันที่:  06/06/2015


ตอนนี้น้องอายุ 2.8 ปี อยากทราบค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน และระยะเวลาในการเปิดการเรียนการสอน เป็นช่วงไหนค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ณิชชา จันทร์ดี  อีเมลล์:  nitcha.aei@gmail.com วันที่:  30/10/2014


อยากทราบว่าลูกอายุ2ปี10เดือน สามารถสอบเข้าป.1ได้หรือไม่. หรือหากต้องเรียนอ.3 เพิ่มเติมจนจบ ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง กรุณาแจ้งกลับด้วย ขอบพระคุณ

ความคิดเห็นโดย:  อาภากร มหาสุคนธ์  อีเมลล์:  Sutee@bfcthai.com วันที่:  18/11/2013


อยากทราบว่าค่าเทอมประถมปีที่1-6 เท่าไหร่ และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมอะไรอีกบ้าง มีรถรับส่งไหมค่ะ เน้นสอนแนวไหนมีเน้นสอนภาษาอังกฤษไหม ถ้าจะย้ายเด็กมาช่วงกลางเทอมแรกหรือเร่ิมเทอมที่สองจะได้ไหมค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  Ice  อีเมลล์:  Icecreamthai5@hotmail.com วันที่:  24/06/2013


พิพัฒนา เป็น บ้านผมคับ

ความคิดเห็นโดย:  ken  อีเมลล์:  kenuzi@hotmail.com วันที่:  04/10/2012


อยากทราบว่าที่โรงเรียนรับเด็กอนุบาลเข้าเรียน อายุกี่ขวบค่ะ แล้วมีค่าใช้จ่ายค่าเทอมประมาณเท่าไหร่ แล้วถ้าเด็กทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด จะเข้ามาเรียนที่กรุงเทพฯ จำเป็นไหมค่ะ ที่ต้องย้ายเข้ามาอยู่ทะเบียนบ้านที่กรุงเทพฯ

ความคิดเห็นโดย:  หนึ่ง  อีเมลล์:  tong111_007@hotmail.com วันที่:  25/07/2012


อยากรู้ค่าเทอมของเตรียมอนุบาล และอนุบาล และประถม ค่ะว่าค่าเทอมเท่าไหร่

ความคิดเห็นโดย:  ขวัญจิตร์  อีเมลล์:  kwanchit.kaimook@gmail.com วันที่:  23/02/2012


test

ความคิดเห็นโดย:  test  อีเมลล์:  วันที่:  21/02/2012


test

ความคิดเห็นโดย:  test  อีเมลล์:  test@test.com วันที่:  21/02/2012


ทั้งรูปตึกหน้าและตึกในเป็นตึกเก่าใช่มั้ยคะ

ความคิดเห็นโดย:  ดรีม  อีเมลล์:  dreampook0@gmail.com วันที่:  18/01/2012


เริ่มรับเด็กอายุเท่าไหร่ค่ะ แล้วค่าเทอมเท่าไรค่ะ สามารถไปชมรร.ก่อนได้ไหมค่ะเปิดให้ชมเสาร์-อาทิตย์ไหมค่ะ แผนที่รร. ยังไม่ค่อยชัดเจน ถ้ามาจากบางนา-ตราดขึ้นไปเยอะไหมค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  pang  อีเมลล์:  pangpeak_eiei@hotmail.com วันที่:  11/01/2012


ค่าเทอม เตรียมอนุบาล- อนุบาล 3 เท่าไหร่ค่ะค่า ค่าเทอม ป.1-ป6 เท่าไหร่ ค่ะ มีสอนว่ายน้ำ หรือป่าวค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  NUCH  อีเมลล์:  nuchmu@gmail.com วันที่:  26/12/2011


ค่าเทอมรวมกับค่าอาหาร อุปกรณ์การเรียนแล้วค่ะ ส่วนตอนจบอนุบาลไม่มีปริญญาให้นะคะ คนต่างชาติก็เข้าเรียนได้ค่ะเราไม่จำกัด

ความคิดเห็นโดย:  mink  อีเมลล์:  วันที่:  27/10/2011


อาจารย์อนุบาลใจดีีมากเเละอาจารย์ปฐม ฮิๆๆ

ความคิดเห็นโดย:  ไกด์  อีเมลล์:  guide_eiei@hotmail.com วันที่:  10/10/2011


อยากทราบรายละเอียด ค่าเทอม เด็กอนุบาล เท่าไหร่และรวมเครื่องอุปกรณ์ หรือค่าอะไรบ้าง

ความคิดเห็นโดย:  ฟ้า  อีเมลล์:  lovelyci@hotmail.com วันที่:  28/09/2011


อยากทราบค่าเล่าเรียนแบบinterและแบบธรรมดาของเด็กอนุบาลและช่วงวันที่เปิดรับสมัครอนุบาลเทอม2 ของปี2554 ค่ารถรับส่งไปกลับ บ้านอยู่แถวซ.เริ่มเจริญ ถนนสุขุมวิท 50 อ่ะค่ะ รบกวนตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ดา  อีเมลล์:  suttada_hoong@hotmail.com วันที่:  06/08/2011


ค่าเทอมของน้องป.1เท่าไหร่และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่ะ และเปิดขายใบสมัครช่วงไหนค่ะของปีการศึกษา2555

ความคิดเห็นโดย:  สายรุ้ง  อีเมลล์:  sairung_bla@hotmail.com วันที่:  28/06/2011


ttt

ความคิดเห็นโดย:  test  อีเมลล์:  test@test.com วันที่:  23/04/2011


อยากรบกวนสอบถามทางโรงเรียนค่ะว่ามีลูกชายเกิด 23ตุลา 2008 นี่เขาจะเข้าโรงเรียนได้ต้องอายุเท่าไรคะ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเรียนได้อยู่ที่ประมาณเท่าไรคะ เพราะตอนนี้มองๆหาโรงเรียนใกล้บ้านอยู่ ส่วนเรื่องการศึกษาของที่นี้ก็พอทราบว่ามีรางวัลรับรองอยู่พอสมควร รบกวนทางโรงเรียนช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณคะ่

ความคิดเห็นโดย:  จุฑาทิพย์  อีเมลล์:  juthathipg@gmail.com วันที่:  18/05/2010


ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนได้ค่ะ http://www.pipattana.ac.th

ความคิดเห็นโดย:  mink  อีเมลล์:  วันที่:  07/04/2010


อยากทราบว่าที่โรงเรียนนี้เด็กๆ ที่จบอนุบาล 3 แล้วมีการรับปริญญาหรือป่าวคับ

ความคิดเห็นโดย:  อ๊อฟ  อีเมลล์:  attawit_0911@hotmail.com วันที่:  28/02/2010


อยากทราบว่าที่โรงเรียนนี้เด็กๆ ที่จบอนุบาล 3 แล้วมีการรับปริญญาหรือป่าวคับ

ความคิดเห็นโดย:  อ๊อฟ  อีเมลล์:  attawit_0911@hotmail.com วันที่:  28/02/2010


ค่าเทอมของแต่ละระดับชั้นราคาเท่าไรค่ะ ตั้งแต่อนุบาลจนถึงชัน ป.6 ถ้าเป็นเด็กชาวต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้ไหมค่ะ เด็กสามารถพูดไทยได้ ขอรายละเอียดด่วนน่ะค่ะ สนใจจะหลานสาวไปเรียนค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  มณฑา  อีเมลล์:  saeta_ta@windowslive.com วันที่:  10/02/2010


โรงเรียนมีการเปิดรับสมัครครูสอนเด็กอนุบาลรึปร่าวค่ะ ดิฉันสนใจอยากจะสมัครค่ะ ถ้ามีการรับสมัครครูอนุบาล ติดต่อได้084-877-2399

ความคิดเห็นโดย:  รุ่งนภาพร  อีเมลล์:  ton_nat27@hotmail.com วันที่:  14/01/2010


ตอนนี้น้องชายกำลังเข้าเรียนอยู่น่ะค่ะ ดูมีความสุขดีเพราะการสอนของอาจารย์นั้นไม่ใช่แบบสอนผ่านๆแต่เป็นการสอนให้นักเรียนได้รู้จักคิด ทำ และปฏิบัติ น้องชายกลับมาบ้านเทื่อไรก็จะเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ฟัง เราฟังก็มีความสุขไปด้วย เพราะรู้ว่า น้องเรามีเพื่อนไม่ได้เรียนคนเดียว อย่างว่าล่ะค่ะ พิพัฒนาเหมือนบ้านหลังที่สองจริงๆ

ความคิดเห็นโดย:  P.P.N  อีเมลล์:  วันที่:  24/09/2009
ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  18/02/2009


อยากสมัครเป็นครูค่ะมีประสบการณ์ 7 ปีค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  ลัทธนันท์ คำยันต์  อีเมลล์:  real_de@hotmail.com วันที่:  14/02/2009


สวัสดีค่ะ ดิฉันสนใจโรงเรียนของคุณค่ะ แต่อยากสอบถามว่าเป็นโรงเรียนอิเตอร์ใช่ไหม และรับอนุบาลเหรอค๊ะ ค่าเทอมประมาณเท่าไรค๊ะต่อเทอมนะค่ะ และมีแบบที่ไม่ใช่อินเตอร์หรือป่าวค๊ะค่าเทอมเท่าไรค๊ะ และรวมค่าอาหารกลางวันหรือป่าวค๊ะ โปรดตอบคำถามด้วยนะค๊ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  จิราวรรณ  อีเมลล์:  chayaroon@yahoo.com วันที่:  02/12/2008


ขณะนี้โรงเรียนกำลังต้องการครูสอนวิทยาศาสตร์ในระดับป.1-3 ถ้าสนใจและมีคุณสมบัติคือ วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ก็เชิญไปติดต่อด้วยตนเองนะคะ

ความคิดเห็นโดย:  น้ำทิพย์  อีเมลล์:  maemoy22.hotmai.com วันที่:  14/11/2008


อนุบาลรับตั้งแต่2 ขวบครึ่งเชิญเข้าสังเกตการสอนและชมสถานที่ได้ทุกวันค่ะเราเปิดภาคเรียนวันที่3พ.ย.นี้ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  น้ำทิพย์  อีเมลล์:  maemoy22.hotmai.com วันที่:  28/10/2008


ที่พิพัฒนาสอนดีจริงๆค่ะ ทำให้หนูมีอนาคตที่ดีได้ในวันนี้ ตอนนี้หลานหนูก็เพิ่งจะเข้าไปเรียนค่ะ และน้องหนูกำลังจะเข้าไปอีกหนึ่ง พิพัฒนาเป็นมากกว่าโรเรยีนค่ะ พิพัฒนาเป้นบ้านหลังที่สองสำหรับพวกเราเลยก็ว่าได้

ความคิดเห็นโดย:  ศิษย์เก่า  อีเมลล์:  วันที่:  12/05/2008


ไม่ทราบว่าเปิดรับสมัครครูอนุบาลหรือไม่ถ้าเปิดรับสมัครสใจที่จะเป็นครูอนุบ าลเรียนจบเอกการศึกษาปฐมวั ย ติดต่อ 0801442082

ความคิดเห็นโดย:  ศุทธินี  อีเมลล์:  suttinee145@hotmail.com วันที่:  10/04/2008


สมัครงาน ชื่อน ส วรนุช ชมภูจันทร์ เกิด 21 มกราคม 2519 อายุ 32 สูง 155 หนัก 50 ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัยมี ประสบการณ6 ปี เคยดูแลห้องเรียน EP อนุบาล 3 สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนนี้กำลังเรียนเพิ่มเติมที่สถาบัน AUA เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท โทร 087-0961075 ขอบคุณคะ

ความคิดเห็นโดย:  นางสาววรนุช ชมภูจันทร์  อีเมลล์:  woot_css142@yahoo.com วันที่:  01/04/2008


สนใจเป็นครูอนุบาลค่ะ จบศษ.บ(เทคโนโลยีการศึกษา) ติดต่อ 081-617-7350 พักอยู่สุขุมวิท71ค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  supansa  อีเมลล์:  suki642088@hotmail.com วันที่:  21/11/2007


ลูกเกิด 20 กุมภาพันธ์ 49 จะต้องเริ่มเรียนอนุบาล ตอนไหนค่ะ และต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะ เพราะว่าเป็นโรงเรียนเก่าของพ่อเค้า ตอนนี้พ่อเค้าก็อายุ 33 แล้วค่ะ ถามคุณพ่อลืมแล้วค่ะ

ความคิดเห็นโดย:  แม่กล้วย  อีเมลล์:  kluayja@hotmail.com วันที่:  10/11/2007


ลูกชายผมจะอายุ 2ปี9เดือนในเดือน เม.ษ 51สามารถสมัครเข้าเรียนอนุบาลได้หรือไม่ครับ

ความคิดเห็นโดย:  สุพจน์ โพนทองถิ่น  อีเมลล์:  kai_p123@hotmail.com วันที่:  18/10/2007
ความคิดเห็นโดย:   อีเมลล์:  วันที่:  29/01/2007


 
 
 
 
เธ•เธดเธ”เธ•เนˆเธญ Anubarn.com
เธญเธตเน€เธกเธฅเนŒ: info@anubarn.com
Horpak4u.com
Copyright 2006 by Anubarn.com